Տեղեկատվական նյութեր

Հրատարակումներ

Տեղեկատվական նյութեր

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ԷԹԻԿԱՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ, ԷԹԻԿԱՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱՐԳԸ, ԳՈՐԾԵՐԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՇԱՀԵՐԻ ԲԱԽՄԱՆ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

   
2023-07-27  (194.28 kb)

Սեռական բռնության ենթարկված անձանց բժշկական օգնության կազմակերպման և տրամադրման սկզբունքները

   
2022-10-11  (1820.8 kb)

Կոնվենցիա մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին

   
2022-10-04  (261.74 kb)

Սահմանադրական կարգի հիմունքները

   
2022-10-04  (266.42 kb)

ՀՀ ընտանեկան օրենսգիրք

   
2022-10-04  (308.95 kb)

Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին

   
2022-10-04  (136.58 kb)

Երեխաների պաշտպանության և օտարերկրյա որդեգրման բնագավառում համագործակցության մասին

   
2022-10-04  (131.98 kb)

Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին

   
2022-10-04  (115.29 kb)

Որդեգրման կարգը ՀՀ-ում

   
2022-10-04  (165.28 kb)

Կրթության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը

   
2022-10-04  (211.8 kb)

ՀՀ օրենքը հանրակրթության մասին

   
2022-10-04  (218.13 kb)

ՀՀ օրենքը բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին

   
2022-10-04  (182.28 kb)

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

   
2022-10-04  (157.94 kb)

Պետական ծառայության բնագավառում աշխատանքային հարաբերությունների մասին

   
2022-10-04  (111.33 kb)

Աշխատանքի և զբաղվածության բնագավառում խտրականության մասին

   
2022-10-04  (107.29 kb)

Անկախ Պետությունների Համագործակցության մասնակից պետությունների Սահմանապահ զորքերի զինծառայողների կենսաթոշակային ապահովման և Սահմանապահ զորքերի զինծառայողների պետական ապահովագրման կարգի մասին

   
2022-10-04  (100.09 kb)

Անկախ Պետությունների Համագործակցության մասնակից պետությունների զինծառայողների և նրանց ընտանիքների կենսաթոշակային ապահովության և զինծառայողների պետական ապահովագրության կարգի մասին

   
2022-10-04  (100.79 kb)

Կենսաթոշակային ապահովության բնագավառում Անկախ Պետությունների Համագործակցության մասնակից պետությունների քաղաքացիների իրավունքների երաշխիքների մասին

   
2022-10-04  (104.06 kb)

ՎԵՐԱՆԱՅՎԱԾ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԽԱՐՏԻԱ

   
2022-10-04  (175.88 kb)

Երեխաներ ունեցող ընտանիքներին սոցիալական նպաստների, փոխհատուցումային վճարումների և ալիմենտների վճարման բնագավառում քաղաքացիների երաշխիքների մասին

   
2022-10-04  (105.32 kb)

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

   
2022-10-04  (239.74 kb)

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

   
2022-10-04  (113.3 kb)

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

   
2022-10-04  (256.06 kb)

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

   
2022-10-04  (361.08 kb)

ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

   
2022-10-04  (106.33 kb)

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

   
2022-10-04  (117.74 kb)

ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ

   
2022-10-04  (892.96 kb)

ՀՀ ԱՆ հրամանը ՀՀ-ում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հակազդման 2022-2026թթ. միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին

   
2022-10-04  (7582.73 kb)

«Ծննդօգնության հիվանդանոցային ծառայություններ ուղեգրման կարգը և ըստ բժշկական կազմակերպությունների մակարդակների հղիների/ծննդաբերների ուղեգրման և հոսպիտալացման բժշկական ցուցումներն ու պայմանները հաստատելու մասին» և ՀՀ ԱՆ 20 մայիսի 2013 թվականի N1371-Ա հրամ

   
2022-09-10  (1602.17 kb)

ՀՀ օրենքը թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի մասին

   
2022-09-03  (178.45 kb)

ՀՀ կառավարության որոշումը ՀՀ-ում գենդերային քաղաքականության իրականացման 2019-2023 թթ. ռազմավարությանը և միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին

   
2022-09-03  (101.6 kb)

ՀՀ օրենքը բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին

   
2022-09-03  (240.46 kb)

ՀՀ օրենքը ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության և ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին

   
2022-09-03  (157.44 kb)

ՀՀ կառավարության որոշումը ՄԻԱՎ-ով վարակված անձանց չթույլատրվող աշխատանքների ցանկը հաստատելու մասին

   
2022-09-03  (99.51 kb)

ՀՀ օրենքը ՄԻԱՎ-ից առաջացած հիվանդության կանխարգելման մասին

   
2022-09-03  (119.48 kb)

ՀՀ կառավարության որոշումը թմրամոլների նկատմամբ բժշկական դիտարկման և նրանց հաշվառման կարգը սահմանելու մասին

   
2022-09-03  (105.31 kb)

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգիրք

   
2022-09-03  (1036.85 kb)

ՀՀ օրենքը ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին

   
2022-09-03  (256.33 kb)

Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում արտահիվանդանոցային պայմաններում ցուցաբերվող մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնության և սպասարկման կազմակերպման ընթացակարգը, արտահիվանդանոցային բժշկական կազմակերպությունն

   
2022-09-03  (751.22 kb)

ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք

   
2022-09-03  (736.93 kb)

ՀՀ ԱՆ հրաման պալիատիվ բշժկական օգնության և սպասրկման շրջանակներում պացիենտի ցավի գնահատման և կառավարման ուղեցույցը հաստատելու մասին

   
2022-09-03  (118.95 kb)

ՀՀ ԱՆ հրաման պալիատիվ բժշկական օգնության և սպասրկման շրջանակներում ցավային համախտանիշի կառավարման նպատակով թմրամիջոցների և հոգեմետ դեղերի նշանակման կլինիկական ուղեցույցը հաստատելու մասին

   
2022-09-03  (6369.97 kb)

Պալիատիվ բժշկական օգնություն և սպասրկում իրականացնող բժշկի գործունեության կազմակերպման և պալիատիվ բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող բուժքույրի գործունեության կազմակերպման ուղեցույցները հաստատելու մասին

   
2022-09-03  (1534.67 kb)

ՀՀ կառավարության որոշումը դեղատոմսեր գրելու, դեղեր բաց թողնելու (ներառյալ՝ էլեկտրոնային եղանակով) կարգը, դեղատոմսերի ձևերը, ինչպես նաև դեղերի և դեղանյութերի հաշվառման կարգը սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2017թ.-ի նոյեմբերի 9-ի N1402-ն որոշումն ուժը կորցրած

   
2022-09-03  (321.67 kb)

ՀՀ ԱՆ հրամանը բժշկական նպատակներով թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի օգտագործման կարգը և պայմանները հաստատելու մասին

   
2022-09-03  (335.87 kb)

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման ՀՀ ազգային ծրագիրը (2022-2026թթ.)

   
2022-09-03  (1010.89 kb)

ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտության և խորհրդատվության, լաբորատոր ախտորոշման կլինիկական ուղեցույց

   
2022-09-03  (1378.22 kb)

ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ համաճարակաբանական հսկողության ուղեցույց

   
2022-09-03  (1673.39 kb)

ՀՀ Առողջապահության նախարարի 2021թ.-ի հունվարի 21-ի ԹԻՎ 126-Լ հրաման

   
2022-09-03  (3119.6 kb)

ՀՀ Առողջապահության նախարարի 2019թ.-ի դեկտեմբերի 25-ի ԹԻՎ 3904-Ա հրաման

   
2022-09-03  (17825.85 kb)

ՀՀ Առողջապահության նախարարի 2017թ.-ի հոկտեմբերի 12-ի ԹԻՎ 2930-Ա հրաման

   
2022-09-03  (155.03 kb)

Հիվանդանոցային պայմաններում կորոնավիրուսային հիվանդությամբ (Covid-19) պացիենտների վարման կլինիկական ուղեցույց

   
2022-09-03  (2833.42 kb)

Հեպատիտ Ց-ի վարման վերաբերյալ կլինիկական գործնական ուղեցույց

   
2022-09-03  (784.5 kb)

Հակառետրովիրուսային դեղերի կիրառմամբ ՄԻԱՎ վարակի բուժման և կանխարգելման կլինիկական ուղեցույց

   
2022-09-03  (1563.02 kb)

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թվականի օգոստոսի 7-ի N 2429-Ա և N 3225-Ա հրամաններում փոփոխություններ կատարելու մասին («25» դեկտեմբեր 2019թ. No 3904-Ա)

   
2022-09-03  (17825.85 kb)

«Բժշկական կազմակերպություններում ՄԻԱՎ վարակի հայտնաբերմանն ուղղված հետազոտության և խորհրդատվության իրականացման», «ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտության համար արյան նմուշառման, մշակման, պահպանման և տեղափոխման», «ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտությունների իրականացման»,

   
2022-09-03  (20.64 kb)

Բժշկական կազմակերպություններում ՄԻԱՎ վարակի հայտնաբերմանն ուղղված հետազոտության և խորհրդատվության իրականացման ընթացակարգ

   
2022-09-03  (60.71 kb)

ՄԻԱՎ-Ի վերաբերյալ հետազոտության համար արյան նմուշառման, մշակման, պահպանման և տեղափոխման ընթացակարգ

   
2022-09-03  (65.72 kb)

ՄԻԱՎ-Ի վերաբերյալ հետազոտությունների իրականացման ընթացակարգ

   
2022-09-03  (87.33 kb)

Հղիների շրջանում ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտության և խորհրդատվության տրամադրման ընթացակարգ

   
2022-09-03  (51.96 kb)

«Շնչառական անբավարարությամբ ՄԻԱՎ վարակով պացիենտների վարման», «Կենտրոնական նյարդային համակարգի ենթադրվող ախտահարումներով ՄԻԱՎ վարակով պացիենտների վարման», «ՄԻԱՎ վարակով հղիների ծննդալուծման կազմակերպման» ընթացակարգերը հաստատելու մասին («12» հոկտեմբերի 201

   
2022-09-03  (19.78 kb)

Շնչառական անբավարարությամբ ՄԻԱՎ վարակով պացիենտների վարման ընթացակարգ

   
2022-09-03  (48.46 kb)

ԿՆՀ-Ի ենթադրվող ախտահարումներով ՄԻԱՎ վարակով պացիենտների վարման ընթացակարգ

   
2022-09-03  (47.51 kb)

ՄԻԱՎ վարակով հղիների ծննդալուծման կազմակերպման ընթացակարգ

   
2022-09-03  (50.99 kb)