Տեղեկատվական նյութեր

Հրատարակումներ

Տեղեկատվական նյութեր

ՖԵՄԻՆԱ օրակարգ. ENG

   
2023-03-06  (206.93 kb)

Ֆեմինա օրակարգ

   
2023-03-03  (216.8 kb)

Սեռական բռնության ենթարկված անձանց բժշկական օգնության կազմակերպման և տրամադրման սկզբունքները

   
2022-10-11  (1820.8 kb)

Կոնվենցիա մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին

   
2022-10-04  (261.74 kb)

Սահմանադրական կարգի հիմունքները

   
2022-10-04  (266.42 kb)

ՀՀ ընտանեկան օրենսգիրք

   
2022-10-04  (308.95 kb)

Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին

   
2022-10-04  (136.58 kb)

Երեխաների պաշտպանության և օտարերկրյա որդեգրման բնագավառում համագործակցության մասին

   
2022-10-04  (131.98 kb)

Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին

   
2022-10-04  (115.29 kb)

Որդեգրման կարգը ՀՀ-ում

   
2022-10-04  (165.28 kb)

Կրթության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը

   
2022-10-04  (211.8 kb)

ՀՀ օրենքը հանրակրթության մասին

   
2022-10-04  (218.13 kb)

ՀՀ օրենքը բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին

   
2022-10-04  (182.28 kb)

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

   
2022-10-04  (157.94 kb)

Պետական ծառայության բնագավառում աշխատանքային հարաբերությունների մասին

   
2022-10-04  (111.33 kb)

Աշխատանքի և զբաղվածության բնագավառում խտրականության մասին

   
2022-10-04  (107.29 kb)

Անկախ Պետությունների Համագործակցության մասնակից պետությունների Սահմանապահ զորքերի զինծառայողների կենսաթոշակային ապահովման և Սահմանապահ զորքերի զինծառայողների պետական ապահովագրման կարգի մասին

   
2022-10-04  (100.09 kb)

Անկախ Պետությունների Համագործակցության մասնակից պետությունների զինծառայողների և նրանց ընտանիքների կենսաթոշակային ապահովության և զինծառայողների պետական ապահովագրության կարգի մասին

   
2022-10-04  (100.79 kb)

Կենսաթոշակային ապահովության բնագավառում Անկախ Պետությունների Համագործակցության մասնակից պետությունների քաղաքացիների իրավունքների երաշխիքների մասին

   
2022-10-04  (104.06 kb)

ՎԵՐԱՆԱՅՎԱԾ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԽԱՐՏԻԱ

   
2022-10-04  (175.88 kb)

Երեխաներ ունեցող ընտանիքներին սոցիալական նպաստների, փոխհատուցումային վճարումների և ալիմենտների վճարման բնագավառում քաղաքացիների երաշխիքների մասին

   
2022-10-04  (105.32 kb)

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

   
2022-10-04  (239.74 kb)

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

   
2022-10-04  (113.3 kb)

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

   
2022-10-04  (256.06 kb)

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

   
2022-10-04  (361.08 kb)

ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

   
2022-10-04  (106.33 kb)

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

   
2022-10-04  (117.74 kb)

ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ

   
2022-10-04  (892.96 kb)

ՀՀ ԱՆ հրամանը ՀՀ-ում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հակազդման 2022-2026թթ. միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին

   
2022-10-04  (7582.73 kb)

«Ծննդօգնության հիվանդանոցային ծառայություններ ուղեգրման կարգը և ըստ բժշկական կազմակերպությունների մակարդակների հղիների/ծննդաբերների ուղեգրման և հոսպիտալացման բժշկական ցուցումներն ու պայմանները հաստատելու մասին» և ՀՀ ԱՆ 20 մայիսի 2013 թվականի N1371-Ա հրամ

   
2022-09-10  (1602.17 kb)

ՀՀ օրենքը թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի մասին

   
2022-09-03  (178.45 kb)

ՀՀ կառավարության որոշումը ՀՀ-ում գենդերային քաղաքականության իրականացման 2019-2023 թթ. ռազմավարությանը և միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին

   
2022-09-03  (101.6 kb)

ՀՀ օրենքը բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին

   
2022-09-03  (240.46 kb)

ՀՀ օրենքը ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության և ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին

   
2022-09-03  (157.44 kb)

ՀՀ կառավարության որոշումը ՄԻԱՎ-ով վարակված անձանց չթույլատրվող աշխատանքների ցանկը հաստատելու մասին

   
2022-09-03  (99.51 kb)

ՀՀ օրենքը ՄԻԱՎ-ից առաջացած հիվանդության կանխարգելման մասին

   
2022-09-03  (119.48 kb)

ՀՀ կառավարության որոշումը թմրամոլների նկատմամբ բժշկական դիտարկման և նրանց հաշվառման կարգը սահմանելու մասին

   
2022-09-03  (105.31 kb)

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգիրք

   
2022-09-03  (1036.85 kb)

ՀՀ օրենքը ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին

   
2022-09-03  (256.33 kb)

Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում արտահիվանդանոցային պայմաններում ցուցաբերվող մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնության և սպասարկման կազմակերպման ընթացակարգը, արտահիվանդանոցային բժշկական կազմակերպությունն

   
2022-09-03  (751.22 kb)

ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք

   
2022-09-03  (736.93 kb)

ՀՀ ԱՆ հրաման պալիատիվ բշժկական օգնության և սպասրկման շրջանակներում պացիենտի ցավի գնահատման և կառավարման ուղեցույցը հաստատելու մասին

   
2022-09-03  (118.95 kb)

ՀՀ ԱՆ հրաման պալիատիվ բժշկական օգնության և սպասրկման շրջանակներում ցավային համախտանիշի կառավարման նպատակով թմրամիջոցների և հոգեմետ դեղերի նշանակման կլինիկական ուղեցույցը հաստատելու մասին

   
2022-09-03  (6369.97 kb)

Պալիատիվ բժշկական օգնություն և սպասրկում իրականացնող բժշկի գործունեության կազմակերպման և պալիատիվ բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող բուժքույրի գործունեության կազմակերպման ուղեցույցները հաստատելու մասին

   
2022-09-03  (1534.67 kb)

ՀՀ կառավարության որոշումը դեղատոմսեր գրելու, դեղեր բաց թողնելու (ներառյալ՝ էլեկտրոնային եղանակով) կարգը, դեղատոմսերի ձևերը, ինչպես նաև դեղերի և դեղանյութերի հաշվառման կարգը սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2017թ.-ի նոյեմբերի 9-ի N1402-ն որոշումն ուժը կորցրած

   
2022-09-03  (321.67 kb)

ՀՀ ԱՆ հրամանը բժշկական նպատակներով թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի օգտագործման կարգը և պայմանները հաստատելու մասին

   
2022-09-03  (335.87 kb)

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման ՀՀ ազգային ծրագիրը (2022-2026թթ.)

   
2022-09-03  (1010.89 kb)

ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտության և խորհրդատվության, լաբորատոր ախտորոշման կլինիկական ուղեցույց

   
2022-09-03  (1378.22 kb)

ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ համաճարակաբանական հսկողության ուղեցույց

   
2022-09-03  (1673.39 kb)

ՀՀ Առողջապահության նախարարի 2021թ.-ի հունվարի 21-ի ԹԻՎ 126-Լ հրաման

   
2022-09-03  (3119.6 kb)

ՀՀ Առողջապահության նախարարի 2019թ.-ի դեկտեմբերի 25-ի ԹԻՎ 3904-Ա հրաման

   
2022-09-03  (17825.85 kb)

ՀՀ Առողջապահության նախարարի 2017թ.-ի հոկտեմբերի 12-ի ԹԻՎ 2930-Ա հրաման

   
2022-09-03  (155.03 kb)

Հիվանդանոցային պայմաններում կորոնավիրուսային հիվանդությամբ (Covid-19) պացիենտների վարման կլինիկական ուղեցույց

   
2022-09-03  (2833.42 kb)

Հեպատիտ Ց-ի վարման վերաբերյալ կլինիկական գործնական ուղեցույց

   
2022-09-03  (784.5 kb)

Հակառետրովիրուսային դեղերի կիրառմամբ ՄԻԱՎ վարակի բուժման և կանխարգելման կլինիկական ուղեցույց

   
2022-09-03  (1563.02 kb)

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թվականի օգոստոսի 7-ի N 2429-Ա և N 3225-Ա հրամաններում փոփոխություններ կատարելու մասին («25» դեկտեմբեր 2019թ. No 3904-Ա)

   
2022-09-03  (17825.85 kb)

«Բժշկական կազմակերպություններում ՄԻԱՎ վարակի հայտնաբերմանն ուղղված հետազոտության և խորհրդատվության իրականացման», «ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտության համար արյան նմուշառման, մշակման, պահպանման և տեղափոխման», «ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտությունների իրականացման»,

   
2022-09-03  (20.64 kb)

Բժշկական կազմակերպություններում ՄԻԱՎ վարակի հայտնաբերմանն ուղղված հետազոտության և խորհրդատվության իրականացման ընթացակարգ

   
2022-09-03  (60.71 kb)

ՄԻԱՎ-Ի վերաբերյալ հետազոտության համար արյան նմուշառման, մշակման, պահպանման և տեղափոխման ընթացակարգ

   
2022-09-03  (65.72 kb)

ՄԻԱՎ-Ի վերաբերյալ հետազոտությունների իրականացման ընթացակարգ

   
2022-09-03  (87.33 kb)

Հղիների շրջանում ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտության և խորհրդատվության տրամադրման ընթացակարգ

   
2022-09-03  (51.96 kb)

«Շնչառական անբավարարությամբ ՄԻԱՎ վարակով պացիենտների վարման», «Կենտրոնական նյարդային համակարգի ենթադրվող ախտահարումներով ՄԻԱՎ վարակով պացիենտների վարման», «ՄԻԱՎ վարակով հղիների ծննդալուծման կազմակերպման» ընթացակարգերը հաստատելու մասին («12» հոկտեմբերի 201

   
2022-09-03  (19.78 kb)

Շնչառական անբավարարությամբ ՄԻԱՎ վարակով պացիենտների վարման ընթացակարգ

   
2022-09-03  (48.46 kb)

ԿՆՀ-Ի ենթադրվող ախտահարումներով ՄԻԱՎ վարակով պացիենտների վարման ընթացակարգ

   
2022-09-03  (47.51 kb)

ՄԻԱՎ վարակով հղիների ծննդալուծման կազմակերպման ընթացակարգ

   
2022-09-03  (50.99 kb)