Ծրագրի շրջանակներում շահառուներին տրամադրվում են․ 

 • - Հավասարը` հավասարին խորհրդատվություն,
 • - Խորհրդտավություն ՄԻԱՎ-ի, փոխանցման ուղիների, կանխարգելման միջոցների և ՄԻԱՎ-ի առկա
    
  ծառայությունների վերաբերյալ,
 • - Պահպանակների, ներարկիչների, ասեղների, սպիրտային խծուծների տրամադրում
 • - ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ նախաթեստային և հետթեստային խորհրդատվություն
 • - ՄԻԱՎ վարակի նկատմամբ հետազոտություն շահառուի ինքնաթեստավորման միջոցով,
 • - Խորհրդատվություն և ուղեգրում Հեպատիտ B, C հետազոտության,
 • - Հեպատիտ Ց-ի նկատմամաբ ինքնաթեստավորում,
 • - Խորհրդատվություն և ուղեգրում տուբերկուլոզի հետազոտության,
 • - Մեթադոնային փոխարինող բուժման վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում և ուղեգրում ԿԲԱԿ,
 • - Տեղեկատվական նյութերի տրամադրում,
 • - Իրավաբանական խորհրդատվություն,
 • - Սոցիալական աշխատողի խորհրդատվություն, աջակցություն,
 • - Այլ ծառայություններ։


Ծառայությունները տրամադրվում են աութրիչ աշխատանքի միջոցով։

 

Շահառուի հետ աշխատանքում մասնագետներն առաջնորդվում են հետևալ սկզբունքներով․

 • - Մարդու իրավունքների գերակայություն,
 • - Անձնական տվյալների գաղտնիության պահպանում,
 • - Թափանցիկություն ու հաշվետվողականություն գործունեության ընթացքում,
 • - Գործել ի շահ շահառուի,
 • - Անհատական և կարիքից բխող մոտեցում յուրաքանչյուր շահառուի նկատմամբ,
 • - Շահառուի ինքնորոշում։