Ծրագրի շրջանակներում շահառուներին տրամադրվում են

 • - Հավասարը հավասարին խորհրդատվություն,
 • - Սոցիալական աջակցություն և խորհրդատվություն,
 • - Իրավաբանական խորհրդատվություն և աջակցություն,
 • - Հոգեբանական աջակցություն,
 • - Ինքնօգնության և փոխօգնության խմբեր,
 • - ՀՌՎ դեղերի փոխանցում ՀՀ-ում և ՀՀ-ից դուրս,
 • - Շարժական թիմի այցեր, ուղեկցում,
 • - Նյութական աջակցության տրամադրում,
 • - Շահերի պաշտպանություն,
 • - Հանրույթի ներուժի հզորացում,
 • - Այլ ծառայություններ։


Կազմակերպության կողմից խնամքի և աջակցության ծառայությունների տրամադրման արդյունավետ իրականացման նպատակով ծառայությունները տրամադրվում են բազմամասնագիտական թիմի կողմից, որում ներառված են՝

 • - սոցիալական աշխատող,
 • - հոգեբան,
 • - խորհրդատու,
 • - իրավաբան։Շահառուի հետ աշխատանքում մասնագետներն առաջնորդվում են հետևալ սկզբունքներով․

 • - Մարդու իրավունքների գերակայություն,
 • - Անձնական տվյալների գաղտնիության պահպանում,
 • - Թափանցիկություն ու հաշվետվողականություն գործունեության ընթացքում,
 • - Գործել ի շահ շահառուի,
 • - Անհատական և կարիքից բխող մոտեցում յուրաքանչյուր շահառուի նկատմամբ,
 • - Շահառուի ինքնորոշում։ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելում

Ծրագրի շրջանակներում իրականացվում են՝

 • - Հանրային միջոցառումների կազմակերպում,
 • - ՄԻԱՎ-ի, փոխանցման ուղիների, կանխարգելման, բուժման վերաբերյալ հասարակության տարբեր 
     
  խմբերի համար դասընթացների, աշխատաժողովների կազմակերպում,
 • - ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ տեղեկատվության տարածում սոցիալական մեդիայի միջոցով,
 • - Տեղեկատվական նյութերի պատրաստում և տարածում,
 • - Խտրականության դեպքերի փաստաթղթավորում և զեկույցների պատրաստում,
 • - և այլն։