Առաքելություն

Մենք կոչված ենք փոխելու աշխարհը

Առաքելություն

«Իրական Աշխարհ, Իրական Մարդիկ» սոցիալական հասարակական կազմակերպության առաքելությունն է նպաստել խոցելի խմբերի առողջության իրավունքի լիարժեք իրացմանը, կյանքի որակի բարելավմանը՝ վերջիններիս ներուժի զորեղացման եւ ներառականության ապահովման միջոցով։

«Իրական Աշխարհ, Իրական Մարդիկ» սոցիալական հասարակական կազմակերպության տեսլականն է ունենալ իրավահավասարության եւ ներառականության սկզբունքների վրա հիմնված հասարակություն, որտեղ լիարժեք իրացված է խոցելի խմբերի առողջության իրավունքը: 

Կազմակերպության գործունեության հիմքում ընկած են հետեւյալ արժեքները և սկզբունքները՝

    իրավունքահենություն և իրավահավասարություն,

    սոցիալական արդարություն,

    սոլիդարություն,

    հաշվետվողականություն և թափանցիկություն,

    շահառուակենտրոն և անհատական մոտեցում,

    փոխադարձ հարգանք և ներառական մոտեցում,

→    խտրականության և բռնության բոլոր ձեւերի բացառում։