Արժեքներ

Մենք կոչված ենք փոխելու աշխարհը

Արժեքներ

Կազմակերպության գործունեության հիմքում ընկած են հետեւյալ արժեքները և սկզբունքները՝

    իրավունքահենություն և իրավահավասարություն,

    սոցիալական արդարություն,

    սոլիդարություն,

    հաշվետվողականություն և թափանցիկություն,

    շահառուակենտրոն և անհատական մոտեցում,

    փոխադարձ հարգանք և ներառական մոտեցում,

→    խտրականության և բռնության բոլոր ձևերի բացառում։